Podzimní semináře se Stevem a Mikem 2017

Začátkem října 2017 jsme již potřetí přivítali v Ostravě naše milé kolegy Stephena Buckbeeho, M.A.ED a Michaela Duponta, M.A. z Michiganu. Oba vycházejí z učení V. Satirové a její terapeutický přístup rozvíjejí vlastním inovativním způsobem. Mají bohaté zkušenosti s terapeutickou i lektorskou činností v sociální sféře, zdravotnictví a školství. V současnosti vyučují nejen doma v USA, ale také v Evropě a Asii.

První seminář Využití rodinných map a prvků rodinné rekonstrukce v terapeutické praxi byl určen především pro zájemce z řad odborné veřejnosti (psychologové, psychiatři, terapeuti), kteří již v praxi používají rodinné mapy. V třídenním kurzu lektoři představili svůj vlastní způsob práce s rodinnou mapou s prvky rodinné rekonstrukce, který je použitelný při terapeutické práci s jedincem i bez účasti dalších osob, jak tomu bývá u „klasické“ rodinné rekonstrukce. Viděli jsme, jak prostřednictvím rodinné mapy můžeme pomoci klientům objevovat nenaplněná přání a hledat zdroje potřebné ke změně. Steve a Mike pracují se závěsnou “mobilní” rodinnou mapou, na které můžeme ukázat změny a jejich dopady.

Na druhý seminář Možnosti práce se závislým klientem přijali pozvání adiktologové, sociální pracovníci z K-center, street workeři, terapeuti z komunit pro závislé, psychologové, psychiatři a další odborníci, kteří pracují s klienty s různými typy závislostí z celé ČR.
Lektoři věnovali pozornost nejen dopadu závislosti na jedince, ale především pochopení širších souvislostí, které jeho závislé chování způsobuje v rodinném systému.

Třetí seminář Možnosti podpory rodiny v rozvodové situaci byl určen pro odborníky z řad pomáhajících profesí, kteří pracují s dětmi, mladistvými, dospělými i celými rodinami v rozvodové situaci. Steve a Mike prostřednictvím “sochání” zdůraznili ohromné nároky, jaké jsou kladeny na lidi pracující v pomáhajících profesích a důležitost péče o sebe.

V obou dvoudenních seminářích lektoři pracovali s rodinami (ať už se závislostí nebo bez ní) prostřednictvím terapeutických nástrojů (využívali mandalu, proces změny, sochání, komunikační pozice, ledovec apod.). V praktických demonstracích terapeutické práce jsme mohli obdivovat nejen jejich znalosti a „umění terapie“, ale také hlubokou lidskost a humor, se kterým se napojují na klienta.

 

Dlouhodobý psychoterapeutický výcvik MOVISA VII.
“Inspirace – Institut pro transformační systemickou terapii podle Satirové, z.s. otevírá sedmý běh dlouhodobého psychoterapeutického výcviku v Transformační systemické terapii podle Virginie Satirové zaměřený na rodinnou terapii, vedený zkušenými lektory v Transformační systemické terapii. Výcvik je akreditován jako komplexní vzdělávací program v psychoterapii pro zdravotnictví.

Výcvik je otevřený lékařům, psychologům, sociálním pracovníkům a ostatním pracovníkům v pomáhajících profesích, přednostně těm, kteří systematicky pracují s klienty.

Koncepce a skladba výcviku

 Výcvik je koncipován na 4 roky (765 hodin), frekvence setkávání 4 x ročně (tři čtyřdenní a jedno sedmidenní setkání)

1)      rezidenční část (695 hodin) teorie, zážitková část, sebezkušenost, nácvik dovedností, skupinové supervize, intervize, eseje, domácí úkoly
Cena: 180 Kč hodinu, individuální sebezkušenost a supervize se platí zvlášť.

 2)      individuální sebezkušenost        (30 hodin)
Cena: 500,-Kč za jednotku (45 min.) v prvních dvou letech výcviku

 3)      individuální supervize(40 hodin) – možnost pracovat ve dvojicích
Cena: 600,-Kč za jednotku (45 min.).

Garantka výcviku:
MUDr. Alexandra Beránková

Ředitelka výcviku:
Mgr. Lubica Lichorobiecová

Rezidenční část výcviku vedou: Mgr. Lubica Lichorobiecová, PhDr. Jitka Varyšová, PhDr. Petr Štěpaník.

 

Podzimní semináře se Stevem a Mikem 2016
Možnosti využití mandaly jako terapeutického nástroje v psychoterapii II.

Pokračování úspěšného semináře zaměřeného na hlubší pochopení a osvojení si souvislostí systému mandaly. Seminář nabídne účastníkům demonstrace terapeutických intervencí a intenzivní procvičování těchto dovedností. Na žádost účastníků minulého kurzu jsme dobu konání prodloužili o jeden den, seminář tedy bude třídenní.

Prevence sebepoškozujícího a sebevražedného chování u dětí a mladistvých

Akreditovaný kurz je zaměřen na představení a aplikaci základních principů sociální práce, které lze využít při práci nejen s dětmi, mladistvými, dospělými a rodinami při prevenci sebepoškozujícího a sebevražedného jednání. Pro tyto účely budou frekventanti seznámeni s fungováním rodiny jako systému, s jeho funkcemi a strukturami, které mají dopad na možnost sebepoškozujícího či sebevražedného chování u dětí a mládeže. Tyto koncepty poté budou integrovány do systému účinných intervencí, které jsou použitelné v poradenské i socioterapeutické praxi sociálních pracovníků a dalších odborníků, a to jak při práci s rodinami v terénu, tak při práci s jednotlivcem či skupinou, popřípadě komunitou.

Možnosti podpory rodiny v rozvodové situaci

Kurz bude zaměřen na představení, a aplikaci základních principů sociální práce, které lze využít při práci s dětmi, mladistvými, dospělými a rodinami v rozvodové situaci. Pro tyto účely budou frekventanti seznámeni s fungováním rodiny jako systému, s jeho funkcemi a strukturami. Zvláštní pozornost bude věnována faktorům, které jsou příčinou konfliktního chování rodičů, jenž má za následek vyostření sporu o děti, s velmi negativním dopadem na dětskou psychiku. Účastníci kurzu se seznámí s příčinami a důsledky těchto konfliktních situací, a získají dovednosti účinné podpory rodičovské komunikace. Představeny budou zejména možné intervence, které jsou použitelné při řešení obtížných situací v kontextu sociální práce s rodinou, která se rozpadá.

Mezinárodní konference při příležitosti 100. narozenin Virginie Satirové, Vancouver 24 – 26.6.2016
Na konferenci se chystají také zástupci spolku INSPIRACE a na fóru přednesou příspěvek o naší práci na výcvicích i mimo ně. Příspěvek přednesou MUDr. Alexandra Beránková a PhDr. Jarmila Petrovská PhD. Více o konferenci se můžete dozvědět v odkazu:

http://www.satirconference.com/

Podzimní semináře se Stevem a Mikem 2015

Prevence sebepoškozujícího a sebevražedného chování u dětí a mladistvých

Akreditovaný kurz je zaměřen na představení a aplikaci základních principů sociální práce, které lze využít při práci s dětmi, mladistvými a rodinami při prevenci sebepoškozujícího a sebevražedného jednání. Pro tyto účely budou frekventanti seznámeni s fungováním rodiny jako systému, s jeho funkcemi a strukturami, které mají dopad na možnost sebepoškozujícícho či sebevražedného chování u dětí a mládeže. Tyto koncepty poté budou integrovány do systému účinných intervencí, které jsou použitelné v poradenské i socioterapeutické praxi sociálních pracovníků a dalších odborníků, a to jak při práci s rodinami v terénu, tak při práci sjednotlivcem či skupinou, popřípadě komunitou.

Možnosti využití mandaly jako terapeutického nástroje v psychoterapii

Jedním z nástrojů Transformační systemické terapie podle Satirové je mandala. Satirová vnímala lidské jako jádro,„Já jsem, existuji“ každého jednotlivce. Toto jádro je nejniternější strukturou každé existence a slouží jako centrum růstu a vývoje, ze kterého se odvíjejí všechny ostatní aspekty člověka. V Transformační systemické terapii podle Satirové se vnímá metaforicky jako jádro, které stojí v centru mandaly. Mandala složená z osmi částí zdůrazňuje systémový vztah všech částí lidské existence. Kurz prohloubí znalosti účastníků v používání tohoto terapeutického nástroje při práci s rodinami, páry i jednotlivci. Kurz otevírá účastníkům nový pohled na dynamiku já, skládající se z jednotlivých samostatných částí, mezi kterými je systémový vztah.