Podzimní semináře se Stevem a Mikem 2018

Již počtvrté jsme měli možnost u nás v říjnu přivítat milé přátele z USA Stephena Buckbeeho a Michaela Duponta z Michiganu. Oba jsou zkušenými lektory, terapeuty a žáky V. Satirové, kteří vyučují nejen doma v USA, ale také v Evropě a Asii. Jsme velmi rádi, že přijali naše pozvání a přijeli se s námi podělit o své bohaté zkušenosti a inovativní postupy při práci s jednotlivci i celými rodinami.

Po úspěšných seminářích z minulých let jsme se letos rozhodli připravit program, který by nabízel možnost učení a zároveň růstu, sebepoznání, ale i sblížení a vzájemného poznání s dalšími kolegy. První část programu proto proběhla v malebném Rožnově p. Radhoštěm jako růstová komunita a byla určena zkušeným satirovcům – terapeutům, psychologům a psychiatrům, absolventům psychoterapeutických výcviků Movisa.

V nabitých pěti dnech jsme měli možnost se rozvíjet, sdílet své zdary i nezdary, jít blíž ke svému já, k vnitřní rovnováze, rozvíjet umění být tady pro druhé, ale i pro sebe, vnímat a pečovat o své osobní i pracovní potřeby měnící se v průběhu času. Oba lektoři nás kurzem provedli s humorem, lehkostí i hloubkou opřenou o léta praxe a klinických zkušeností. Viděli jsme, jak prostřednictvím rodinných map, prvků rodinné rekonstrukce a práce s mandalou můžeme pomoci klientům objevovat jejich nenaplněná přání a hledat zdroje potřebné ke změně.

Účastníci odjížděli obohacení o osobní zážitky, nové pohledy na práci s rodinnými mapami, mandalou, sochání a další satirovské nástroje.

Druhá část programu byla určena pro odborníky z veřejného i neziskového sektoru, kteří pracují s dětmi, dospělými i celými rodinami. Proběhla již tradičně v Ostravě jako dvoudenní seminář „Možnosti podpory rodiny v rozvodové situaci“.

Tentokrát se lektoři zaměřili více na konkrétní kazuistiky účastníků a na psychohygienu pomáhajících. Důležitým tématem byla prevence a překonání sekundárního traumatického stresu (compassion fatique), kterému jsou lidé v pomáhajících profesích vystaveni a o kterém se u nás zatím příliš nehovoří. Pomocí sochání mohli účastníci pod laskavým vedením lektorů nahlédnout na rodinný systém svých klientů. Lektoři se zaměřili nejen na lepší pochopení dynamiky rodinného systému, ale také na porozumění postavení pomáhajícího pracovníka v konkrétním případě, včetně jeho profesionálních a osobních hranic.

Celkem se seminářů zúčastnilo 74 lidí a dle reakcí účastníků lze soudit, že to byl dobře využitý čas.

Z ohlasů účastníků:

“Oslovily mě nové způsoby používání satirovských nástrojů, hloubka lidskosti obou lektorů, kontakt s ostatními na lidské rovině.“

“Nesmírně děkuji lektorům za odborné a lidské obohacení a za lásku.”

“Uvědomila jsem si, jak důležitý je kontext a chaos (přínos chaosu). Lektoři byli úžasní, spojila jsem se se svou výjimečností.”

“Děkuji za Váš humor, práci, zkušenosti a radost s jakou to předáváte dál.“

“Uvědomil jsem si, jak důležité je postarat se sám o sebe a nenechat všechnu zodpovědnost na sobě.”

Podzimní semináře se Stevem a Mikem 2017

Začátkem října 2017 jsme již potřetí přivítali v Ostravě naše milé kolegy Stephena Buckbeeho, M.A.ED a Michaela Duponta, M.A. z Michiganu. Oba vycházejí z učení V. Satirové a její terapeutický přístup rozvíjejí vlastním inovativním způsobem. Mají bohaté zkušenosti s terapeutickou i lektorskou činností v sociální sféře, zdravotnictví a školství. V současnosti vyučují nejen doma v USA, ale také v Evropě a Asii.

První seminář Využití rodinných map a prvků rodinné rekonstrukce v terapeutické praxi byl určen především pro zájemce z řad odborné veřejnosti (psychologové, psychiatři, terapeuti), kteří již v praxi používají rodinné mapy. V třídenním kurzu lektoři představili svůj vlastní způsob práce s rodinnou mapou s prvky rodinné rekonstrukce, který je použitelný při terapeutické práci s jedincem i bez účasti dalších osob, jak tomu bývá u „klasické“ rodinné rekonstrukce. Viděli jsme, jak prostřednictvím rodinné mapy můžeme pomoci klientům objevovat nenaplněná přání a hledat zdroje potřebné ke změně. Steve a Mike pracují se závěsnou “mobilní” rodinnou mapou, na které můžeme ukázat změny a jejich dopady.

Na druhý seminář Možnosti práce se závislým klientem přijali pozvání adiktologové, sociální pracovníci z K-center, street workeři, terapeuti z komunit pro závislé, psychologové, psychiatři a další odborníci, kteří pracují s klienty s různými typy závislostí z celé ČR.
Lektoři věnovali pozornost nejen dopadu závislosti na jedince, ale především pochopení širších souvislostí, které jeho závislé chování způsobuje v rodinném systému.

Třetí seminář Možnosti podpory rodiny v rozvodové situaci byl určen pro odborníky z řad pomáhajících profesí, kteří pracují s dětmi, mladistvými, dospělými i celými rodinami v rozvodové situaci. Steve a Mike prostřednictvím “sochání” zdůraznili ohromné nároky, jaké jsou kladeny na lidi pracující v pomáhajících profesích a důležitost péče o sebe.

V obou dvoudenních seminářích lektoři pracovali s rodinami (ať už se závislostí nebo bez ní) prostřednictvím terapeutických nástrojů (využívali mandalu, proces změny, sochání, komunikační pozice, ledovec apod.). V praktických demonstracích terapeutické práce jsme mohli obdivovat nejen jejich znalosti a „umění terapie“, ale také hlubokou lidskost a humor, se kterým se napojují na klienta.

Dlouhodobý psychoterapeutický výcvik MOVISA VII.
“Inspirace – Institut pro transformační systemickou terapii podle Satirové, z.s. otevírá sedmý běh dlouhodobého psychoterapeutického výcviku v Transformační systemické terapii podle Virginie Satirové zaměřený na rodinnou terapii, vedený zkušenými lektory v Transformační systemické terapii. Výcvik je akreditován jako komplexní vzdělávací program v psychoterapii pro zdravotnictví.

Výcvik je otevřený lékařům, psychologům, sociálním pracovníkům a ostatním pracovníkům v pomáhajících profesích, přednostně těm, kteří systematicky pracují s klienty.

Koncepce a skladba výcviku

 Výcvik je koncipován na 4 roky (765 hodin), frekvence setkávání 4 x ročně (tři čtyřdenní a jedno sedmidenní setkání)

1)      rezidenční část (695 hodin) teorie, zážitková část, sebezkušenost, nácvik dovedností, skupinové supervize, intervize, eseje, domácí úkoly
Cena: 180 Kč hodinu, individuální sebezkušenost a supervize se platí zvlášť.

 2)      individuální sebezkušenost        (30 hodin)
Cena: 500,-Kč za jednotku (45 min.) v prvních dvou letech výcviku

 3)      individuální supervize(40 hodin) – možnost pracovat ve dvojicích
Cena: 600,-Kč za jednotku (45 min.).

Garantka výcviku:
MUDr. Alexandra Beránková

Ředitelka výcviku:
Mgr. Lubica Lichorobiecová

Rezidenční část výcviku vedou: Mgr. Lubica Lichorobiecová, PhDr. Jitka Varyšová, PhDr. Petr Štěpaník.

Podzimní semináře se Stevem a Mikem 2016
Možnosti využití mandaly jako terapeutického nástroje v psychoterapii II.

Pokračování úspěšného semináře zaměřeného na hlubší pochopení a osvojení si souvislostí systému mandaly. Seminář nabídne účastníkům demonstrace terapeutických intervencí a intenzivní procvičování těchto dovedností. Na žádost účastníků minulého kurzu jsme dobu konání prodloužili o jeden den, seminář tedy bude třídenní.

Prevence sebepoškozujícího a sebevražedného chování u dětí a mladistvých

Akreditovaný kurz je zaměřen na představení a aplikaci základních principů sociální práce, které lze využít při práci nejen s dětmi, mladistvými, dospělými a rodinami při prevenci sebepoškozujícího a sebevražedného jednání. Pro tyto účely budou frekventanti seznámeni s fungováním rodiny jako systému, s jeho funkcemi a strukturami, které mají dopad na možnost sebepoškozujícího či sebevražedného chování u dětí a mládeže. Tyto koncepty poté budou integrovány do systému účinných intervencí, které jsou použitelné v poradenské i socioterapeutické praxi sociálních pracovníků a dalších odborníků, a to jak při práci s rodinami v terénu, tak při práci s jednotlivcem či skupinou, popřípadě komunitou.

Možnosti podpory rodiny v rozvodové situaci

Kurz bude zaměřen na představení, a aplikaci základních principů sociální práce, které lze využít při práci s dětmi, mladistvými, dospělými a rodinami v rozvodové situaci. Pro tyto účely budou frekventanti seznámeni s fungováním rodiny jako systému, s jeho funkcemi a strukturami. Zvláštní pozornost bude věnována faktorům, které jsou příčinou konfliktního chování rodičů, jenž má za následek vyostření sporu o děti, s velmi negativním dopadem na dětskou psychiku. Účastníci kurzu se seznámí s příčinami a důsledky těchto konfliktních situací, a získají dovednosti účinné podpory rodičovské komunikace. Představeny budou zejména možné intervence, které jsou použitelné při řešení obtížných situací v kontextu sociální práce s rodinou, která se rozpadá.

Mezinárodní konference při příležitosti 100. narozenin Virginie Satirové, Vancouver 24 – 26.6.2016
Na konferenci se chystají také zástupci spolku INSPIRACE a na fóru přednesou příspěvek o naší práci na výcvicích i mimo ně. Příspěvek přednesou MUDr. Alexandra Beránková a PhDr. Jarmila Petrovská PhD. Více o konferenci se můžete dozvědět v odkazu:

http://www.satirconference.com/

Podzimní semináře se Stevem a Mikem 2015

Prevence sebepoškozujícího a sebevražedného chování u dětí a mladistvých

Akreditovaný kurz je zaměřen na představení a aplikaci základních principů sociální práce, které lze využít při práci s dětmi, mladistvými a rodinami při prevenci sebepoškozujícího a sebevražedného jednání. Pro tyto účely budou frekventanti seznámeni s fungováním rodiny jako systému, s jeho funkcemi a strukturami, které mají dopad na možnost sebepoškozujícícho či sebevražedného chování u dětí a mládeže. Tyto koncepty poté budou integrovány do systému účinných intervencí, které jsou použitelné v poradenské i socioterapeutické praxi sociálních pracovníků a dalších odborníků, a to jak při práci s rodinami v terénu, tak při práci sjednotlivcem či skupinou, popřípadě komunitou.

Možnosti využití mandaly jako terapeutického nástroje v psychoterapii

Jedním z nástrojů Transformační systemické terapie podle Satirové je mandala. Satirová vnímala lidské jako jádro,„Já jsem, existuji“ každého jednotlivce. Toto jádro je nejniternější strukturou každé existence a slouží jako centrum růstu a vývoje, ze kterého se odvíjejí všechny ostatní aspekty člověka. V Transformační systemické terapii podle Satirové se vnímá metaforicky jako jádro, které stojí v centru mandaly. Mandala složená z osmi částí zdůrazňuje systémový vztah všech částí lidské existence. Kurz prohloubí znalosti účastníků v používání tohoto terapeutického nástroje při práci s rodinami, páry i jednotlivci. Kurz otevírá účastníkům nový pohled na dynamiku já, skládající se z jednotlivých samostatných částí, mezi kterými je systémový vztah.