PhDr. Renata Koláčková 

telefon: 605912590, email: kolackova@pnopava.cz

Vystudovala obor učitelství na FF MU v Brně, obor psychologie na FF MU v Brně, získala specializaci pro výkon povolání ve zdravotnictví v oboru Klinická psychologie na IPVZ v Praze a funkční specializaci v systematické psychoterapii na IPVZ v Praze. Je registrovaná u MZ ČR a vykonává zdravotnické povolání bez odborného dohledu.

V roce 2004 absolvovala psychoterapeutický výcvik akreditovaný ve zdravotnictví v KBT. Od roku 1993 je zapojená do výcviku v transformační systemické psychoterapii podle Satirové, nejprve jako účastnice výcviku, později se stala členkou lektorského týmu MOVISA a aktivně se podílela na vzdělávání účastníků výcviků. Aktuálně je členkou širšího lektorského týmu a zajišťuje supervizi.

Dlouhodobě se věnuje vzdělávání v oblasti klinické psychologie, je školitelka IPVZ, věnuje se supervizní práci pro psychology ve zdravotnictví.

Pracuje jako klinická psycholožka v Psychiatrické nemocnici v Opavě, z části provozuje nestátní zdravotnické zařízení – ambulanci klinické psychologie.

Je členkou profesního sdružení Asociace klinických psychologů ČR.

MUDr. Alexandra Beránková

telefon: 605 440 898, email: alexandra.berankova@satirova.cz

Vystudovala obor Všeobecné lékařství na 1. Lékařské fakultě UK v Praze, v letech 1981 a 1984 složila v Praze 1.a 2. atestaci z oboru psychiatrie, v roce 1994 absolvovala Pražskou psychoterapeutickou fakultu, dále pokračovala a dosud pokračuje v psychoterapeutickém vzdělávání, v roce 1998 ji byla udělena po splnění příslušných kritérií funkční specializace v systematické psychoterapii. V roce 2001 absolvovala  dvouletý supervizní výcvik v TSTS. V roce 2012 získala také certifikát o absolvování  výcviku v EMDR. Poslední dva jmenované výcviky byly pod vedením zahraničních lektorů.

Psychoterapii systematické, podpůrné i emergentní  ve zdravotnictví, v rámci psychiatrie při léčbě duševních poruch se tedy věnuje řadu let.  Pracuje jak individuálně, tak skupinově i s celými rodinami. V posledních letech se hodně zabývá léčbou traumat. Od roku 2002 až dosud se věnuje vzdělávání v Transformačmí systemické terapii dle Satirové v pro zdravotnictví  akreditovaném vzdělávacím programu. Nejprve v roli lektora, později ředitele výcviku, také jako lektora pro individuální sebezkušenost a  supervizora, nyní je v roli  garanta.

PhDr. Petr Štěpaník

email: stepanik.petr@volny.cz

Pracuje v Soukromé psychologické praxi v Ostravě, Na Hradbách 4/495, 702 00 Ostrava. Pracuje jakou psycholog, psychoterapeut, supervizor a soudní znalec.

Absolvoval jednooborovou psychologii na FF Univerzity Palackého v Olomouci.

Komplexní psychoterapeutický výcvik získal v daseinsanalytické psychoterapie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Od roku 1999 je zapojen do výcviku v transformační systemické psychoterapii podle Satirové, nejprve jako účastník výcviku, později se stal členem lektorského týmu MOVISA, a aktivně se podílel na vzdělávání účastníků výcviků. Aktuálně je členem lektorského týmu.

Absolvoval ucelený supervizní výcvik.

Mgr. Ondřej Sekera, Ph.D.

telefon: 604202549, email: ondrej.sekera@email.cz, web: www.psychoterapie-sekera.cz

Vystudoval obor Vychovatelství na PdF OU, obor Speciální pedagogika na PdF OU, postgraduální studium v oboru Pedagogika na UP v Olomouci.

V roce 2012 dokončil Psychoterapeutický výcvik MOVISA III (výcvik v systému TSTS). Poté působil v roli asistenta ve výcviku MOVISA V. Nyní, v MOVISE VII, pracuje jako lektor pro individuální sebezkušenost.

Dlouhodobě se věnuje dalšímu vzdělávání a výzkumu v oblasti psychoterapie.

V současnosti působí jako odborný asistent na PdF OU. Soukromou psychoterapeutickou praxi vykonává v Ostravě.

PhDr. Jarmila Petrovská, Ph.D.

email: psychologie.petrovska@seznam.cz

Absolvovala jednooborovou psychologii na FF MU v Brně a postgraduální studium v oboru sociální psychologie na FSS MU v Brně.

Nejprve se věnovala Adlerovské individuální psychologii, kterou studovala především v zahraničních kurzech a letních školách, poté absolvovala ucelený psychoterapeutický výcvik v systematické rodinné terapii v Institutu pro rodinou terapii v Brně. Později se začala věnovat Transformační systemické terapii podle Satirové –  kromě kratších specializovaných seminářů a růstové komunity absolvovala v Bratislavě dvouletý výcvik Léčba traumatu po násilí v rodině, vedený Kathlyn Maki Banmenovou, MA, RCC a Intenzívní letní kurz v TSTS Level II vedený stejnou lektorkou ve Vancouveru v Kanadě.

Dále je absolventkou Výcviku v supervizi v TSTS vedeného PhDr. Renatou Koáčkovou a PhDr. Hanou Ščibrányiovou pod záštitou dr. Johna Banmena, RPsych, RMFT.

V rámci dalšího vzdělávání v oboru klinické psychologie složila atestační zkoušku a zkoušku z funkční specializace v oboru psychoterapie.

Působila jako asistent ve výcviku MOVISA V a nyní působí jako lektor pro individuální sebezkušenost a supervizor ve výcviku MOVISA VII.

Pracuje jako klinický psycholog v soukromé praxi, kde se věnuje psychodiagnostice, psychoterapii a supervizi.

Mgr. Petr Hýl

telefon: 737159700, email: petr.hyl@gmail.com web: www.petrhyl.cz

Vystudoval obor Pedagogika na FF MU a obor Sociální práce na FSS OU.

V roce 2010 dokončil Psychoterapeutický výcvik MOVISA II. (výcvik v systému TSTS).

Poté působil v roli asistenta ve výcviku MOVISA III. a poté jako lektore ve výcviku MOVISA V. Nyní, v MOVISE VII., pracuje jako lektor pro individuální sebezkušenost.

Pracoval jako terapeut a vedoucí v Terapeutické komunitě Renarkon (2005–2012), v současnosti působí v Probační a mediační službě Česká Republika jako Regionální metodický konzultant v projektu „Proč zrovna já? II.“, který se zaměřuje na pomoc obětem trestných činů.

Ve své praxi se zaměřuje na supervizi v sociálních službách, vzdělávání dospělých, provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi v Opavě.

Je registrovaným terapeutem a členem České asociace pro psychoterapii ČAP: http://czap.cz/seznam-psychoterapeutu

PhDr. Olga Bukovjanová

Poradna pro mezilidské vztahy a osobnostní růst, 8. pěšího pluku 85, Frýdek-Místek, telefon: 773 061 239, email: poradnamistek@seznam.cz

Vystudovala obor Veřejná a sociální politika na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a následně se dále vzdělávala v oblasti poradenství a psychoterapie.

Je absolventkou psychoterapeutického výcviku v systému transformační systemické terapie podle V. Satirové.

V minulosti působila v několika státních a neziskových organizacích, převážně v poradenství a terapii.  V oblasti adiktologie pracovala jako terapeutka s lidmi se závislostí (individuální terapie a poradenství, vedení doléčovací terapeutické skupiny pro abstinující alkoholiky). Má zkušenosti s prací s pacienty v ambulantním psychiatrickém zařízení, kde pracuje na částečný úvazek dosud.

Pro psychoterapeutický výcvik MOVISA V. byla lektorkou pro individuální sebezkušenost frekventantů, v současnosti se jako asistentka lektorů podílí na vzdělávání budoucích terapeutů v rámci výcviku MOVISA VII.

Působí ve Frýdku-Místku, kde poskytuje psychoterapii a poradenství ve své soukromé praxi. Pracuje převážně s dospělými klienty a jejich rodinami s širokým spektrem osobnostních, vztahových a vývojových obtíží; nadále se věnuje i klientům se závislostmi  a jejich rodinným příslušníkům. Lidem, kteří chtějí lépe porozumět sami sobě, osobnostně se rozvíjet a žít svůj život vědoměji, pomáhá hledat jejich možnosti dalšího růstu. V poslední době stále častěji terapeuticky provází ženy v období okolo těhotenství, po porodu a v době jejich adaptace na nové životní role.

PhDr. Barbara Bocková

telefon: 722 229 424, email: barbara.bockova@seznam.cz

Vystudovala jednooborovou psychologii na Slezské Univerzitě v Katovicích. Specializovanou způsobilost v oboru klinické psychologie a funkční specializaci v systematické psychoterapii získala na IPVZ v Praze.

Je absolventkou psychoterapeutického výcviku MOVISA III, následně působila v roli asistenta lektorského týmu ve výcviku MOVISA V. Aktuálně je lektorem pro individuální sebezkušenost ve výcviku MOVISA VII.

Pracuje jako klinický psycholog v soukromé praxi v Rožnově pod Radhoštěm, kde se věnuje diagnostice a psychoterapii jednotlivců, párů a rodin.

Mgr. Jana Hořínková

email: horinkova@ghrabuvka.cz
Vystudovala jednooborovou psychologii na FF MU Brno a specializační studium dramatické výchovy.
Absolvovala psychoterapeutický výcvik MOVISA III, dále působila v roli asistenta ve výcviku MOVISA V a v MOVISA 7 působí jako lektor pro individuální sebezkušenost.
Pracuje jako školní psycholog na gymnáziu v Ostravě a současně působí v hospicové a paliativní péči, kde se věnuje zejména poradenství a psychoterapii.
PhDr. Jitka Varyšová

mail: varysova.j@gmail.com

Vystudovala  jednooborovou psychologii na filozofické fakultě UP v Olomouci. Posléze pracovala 15 let v Psychiatrické nemocnici v Opavě.

V průběhu zaměstnání získala specializaci pro výkon povolání ve zdravotnictví v oboru Klinická psychologie na IPVZ v Praze a funkční specializaci v systematické psychoterapii na IPVZ v Praze. Je registrovaná u MZ ČR a vykonává zdravotnické povolání bez odborného dohledu.

Dále absolvovala čtyřletý psychoterapeutický výcvik v TSTS a supervizní výcvik  v TSTS vedeného PhDr. Renatou Koláčkovou a PhDr. Hanou Ščibrányiovou pod vedením dr. Johna Banmena.

Působila jako asistentka ve výcviku MOVISA III., posléze  jako lektor pro individuální sebezkušenost ve výcviku MOVISA V.  a nyní je lektorkou výcviku MOVISA VII.

V současné době pracuje v ambulanci klinické psychologie v Bruntále s dospělými a také s dětmi od 10 let, kde se věnuje psychoterapii a psychodiagnostice. Také realizuje supervize pro některé pomáhající organizace.

Je členkou profesního sdružení Asociace klinických psychologů ČR.

Mgr. Magdaléna Štefaníková

telefon: 777206420, email: magdalenastefanikova@seznam.cz

Vystudovala obor Sociální práce na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity.

Absolvovala Psychoterapeutický výcvik MOVISA III. (výcvik v systému TSTS), v následujícím výcviku MOVISA V. působila v roli asistentky a nyní ve výcviku MOVISA VII. pracuje jako lektorka pro individuální sebezkušenost.

Pracuje jako terapeut v neziskové organizaci se zaměřením na adiktologii, věnuje se lektorování. Soukromou psychoterapeutickou praxi vykonává ve Frýdku-Místku.

 

Mgr. Lubica Lichorobiecová

Jitka Měřínská