STANOVY

Spolku Inspirace – Institut pro transformační systemickou terapii podle Satirové, z.s.

Článek I.

Název, sídlo, vznik a charakteristika spolku

Název spolku je: Inspirace Institut pro transformační systemickou terapii podle Satirové, z.s., (dále jen “spolek”).

Sídlo spolku je na adrese: U Nové školy 722/86, 700 30 Ostrava – Hrabůvka
Spolek je dobrovolnou, nezávislou, neziskovou organizací, sdružující členy na základě společného zájmu. Spolek je ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. právnickou osobou,  způsobilou k právnímu jednání.

Spolek může zřizovat pobočné spolky dle rozhodnutí valné hromady.

Posláním spolku je zejména vzdělávat lidi v tom, jak rozvíjet své osobní a profesionální zdroje pomocí transformační systemické terapie inspirované přístupem  Virginie Satirové.
Spolek pracuje s jednotlivci, rodinami, skupinami a organizacemi v oblasti zdravotnictví, rodinných a partnerských vztahů, školství, sociální práce a podnikání.

Článek II.

Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání.

Za účelem naplňování svého poslání spolek:

  • poskytuje poradenské služby
  • poskytuje vzdělávací služby profesionálům pomáhajících profesí
  • poskytuje vzdělávací služby laické veřejnosti
  • produkuje a prodává studijní materiál
  • organizuje výcvikové pobyty
  • překládá a publikuje práce Virginie Satirové a jejích pokračovatelů
  • publikuje práce domácích autorů spřízněného myšlení
  • udržuje kontakt a výměnu informací se zahraničními i domácími organizacemi, zabývajícími se podobnou činností.

Vnitřní organizace spolku , práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

Článek III.

Členství ve spolku

Členem spolku mohou být osoby fyzické, starší 18 let  a plně svéprávné, jakož i právnické osoby, které souhlasí se stanovami, posláním a cíli spolku.

O přijetí za člena spolku rozhoduje rada. Podmínkou přijetí za člena spolku je  podání písemné žádosti o členství ve spolku spolu s motivačním dopisem. Na základě této žádosti rada rozhodne o  přijetí žádosti za člena a stanovení žadateli 6 měsíční  čekací dobu, po kterou se zapojuje do činnosti spolku . Po uplynutí doby 6 měsíců rada rozhodne o přijetí nebo nepřijetí za člena spolku.

Členství vzniká dnem přijetí za člena.

Zánik členství:

  1. vystoupením člena písemným oznámením.
  2. nezaplacením členského příspěvku, a to ani v přiměřené době určené spolkem ve výzvě k zaplacení , ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn
  3. úmrtím člena.
  4. vyloučením na základě rozhodnutí rady, pokud člen  závažně porušil povinnost vyplývající z členství  a v přiměřené lhůtě nápravu neujednal  ani po výzvě spolku , Člen  může do 15 dnů od doručení navrhnout, aby rozhodnutí rady o vyloučení přezkoumala členská schůze.
  5. zánikem spolku.

Článek IV.

Seznam členů

Spolek vede seznam členů.

Zápisy a výmazy týkající se členství osob ve spolku provádí rada.

Seznam členů je zpřístupněn všem členům spolku a je uložen v sídle spolku. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů, obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.

Seznam členů nebude uveřejněn.

Článek V.

Práva a povinnosti členů

Člen má právo zejména:

  1. podílet se na činnosti spolku
  2. volit a  být volen do orgánů spolku
  3. obracet se orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.

Člen má povinnost zejména:

  1. dodržovat stanovy spolku,
  2. aktivně se podílet na plnění cílů spolku a plnit úkoly zadané radou a předsedou a místopředsedy spolku
  3. svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,
  4. platit členské příspěvky.

Článek VI.

Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:

 1. členská schůze
 2. rada,
 3. předseda,
 4. revizní komise.

Článek VII.

Členská schůze

Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.

 1. Členskou schůzi tvoří všichni členové spolu, kteří se jejího zasedání zúčastní. Na členskou schůzi musí být všichni členové písemně pozváni nejméně 30dní před  jejím konáním. Pozvánka na členskou schůzi musí obsahovat program jednání.
 2. členská schůze je svolávána předsedou nebo místopředsedou nejméně 1x ročně. Předseda je povinen svolat členskou schůzi vždy, požádá-li o to písemně nejméně 1/3 členů. V případě, že členskou schůzi předseda nesvolá do jednoho měsíce od podání žádosti, mohou svolat členskou schůzi tito členové sami.
 3. členská schůze je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
 4. Člen spolku se zúčastňuje jednání členské schůze zmocněncem na základě písemné plné moci.
 5. Nesejde-li se nadpoloviční většina členů, může svolavatel svolat mimořádnou členskou schůzi, konanou téhož dne, za účasti všech přítomných členů, včetně zmocněnců dle bodu 4.
 6. Členská schůze řádná i mimořádná rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, přičemž každý člen má jeden hlas.
 7. Usnesení se přijímá většinou hlasů členů přítomných době usnášení, každý člen má 1 hlas
 8. členská schůze:
  1. projednává a schvaluje zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření spolku, kterou předkládá rada,
  2. určuje hlavní zaměření spolku
  3. volí radu
  4. volí kontrolní komisi,
  5. schvaluje plán činnosti a rozpočet na následující rok,
  6. rozhoduje o zřizování a rušení pobočných spolků, pracovišť a zařízení spolku,
  7. schvaluje stanovy spolku, jejich změny a doplňky,
  8. rozhoduje o zrušení, fúzi, rozdělení a přeměně spolku  a o majetkovém vypořádání,
  9. má právo vyjadřovat se ke všem projektům spolku a rozhoduje o ostatních záležitostech spolku, k nimž si rozhodnutí vyhradí.
  10. Schvaluje výši členských příspěvků
  11. Rozhoduje o vytvoření pobočných spolků

Článek VIII.

Rada

 1. Rada je výkonným orgánem, který řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze. Je oprávněna rozhodovat o všech věcech spolku, které nejsou vyhrazeny k rozhodování členské schůzi. Rada je povinna řádně plnit usnesení členské schůze spolku.
 2. Volební období rady je 2 roky a rada se schází minimálně 4x ročně a svoji funkci vykonává až do zvolení nové rady.
 3. Rada má 3 členy. Ze svého středu volí předsedu a 2 místopředsedy, jednoho pro odbornou sekci  a jednoho pro  výkonnou sekci.
 4. Výkonná sekce zajišťuje činnost spolku po administrativní a organizační stránce.
 5. Odborná sekce zejména určuje a garantuje odbornou náplň a směřování spolku.
 6. Rada je schopná usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Rada rozhoduje většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy a není-li přítomen, hlas místopředsedy.
 7. Rada i její jednotliví členové jsou oprávněni zmocnit jiné členy sdružení k vykonávání některých svých pravomocí. Zmocnění platí nejdéle po dobu funkčního období rady.
 8. Rada zejména:
  1. zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze,
  2. navrhuje členské schůzi ke schválení výši členského příspěvku
  3. rozhoduje o přijetí a vyloučení člena spolku,
  4. sestavuje plán činnosti a rozpočet na období jednoho roku,
  5. zpracovává výroční zprávu a zprávu o hospodaření, sleduje hospodaření spolku,
  6. jmenuje odborné pracovní týmy pro jednotlivé projekty a vymezuje jejich úkoly.

Článek IX.

Předseda

 1. Statutárním orgánem, který zastupuje spolek navenek, je předseda a místopředsedové, každý samostatně. Za sdružení podepisuje samostatně předseda nebo místopředsedové tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu spolku připojí svůj podpis.
 2. Předseda a místopředsedové jsou oprávnění bez předchozí souhlasu rady uzavírat smlouvy a závazky pro spolek nepřevyšující hodnotu 10.000,- Kč. V ostatní potřebují schválení radou .
 3. Předseda je oprávněn činit opatření nebo rozhodnutí, která jsou svěřena do jeho působnosti těmito stanovami, rozhodnutím členské schůze nebo rozhodnutím rady. V době mezi zasedáními rady je předseda oprávněn činit i jiná opatření nebo rozhodnutí nezbytná k zajištění řádné činnosti spolku.
 4. Předseda řídí činnost rady a svolává její zasedání podle potřeby nebo na podnět členů rady

Článek X.

Kontrolní komise

 1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá  členské schůzi.
 2. Kontrolní komise má nejméně tři členy z řad členů spolku .
 3. Kontrolní komise vykonává dohled nad hospodařením sdružení, kontroluje účetnictví a upozorňuje radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jednou ročně.
 4. Pro zasedání členské schůze vypracovává kontrolní zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.
 5. Kontrolní komise si ze svého středu volí zástupce kontrolní komise, který ji zastupuje při jednání s ostatními orgány spolku.
 6. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím v radě spolku .
 7. Všichni členové spolku, rada i zaměstnanci jsou povinni s kontrolní komisí v průběhu kontroly spolupracovat  a poskytovat jí požadované  informace či vysvětlení a další potřebnou  součinnost

Článek XI.

Zásady hospodaření

 1. Spolek hospodaří s movitým majetkem.
 2. Zdroji majetku jsou zejména:
  1. členské příspěvky.
  2. příjmy z činností při naplňování cílů sdružení.
  3. granty, dotace.
  4. dary a příspěvky fyzických a právnických osob.
 3. Prostředky spolku slouží k rozvoji činnosti a k naplnění poslání a cílů sdružení. Hospodaření musí být v souladu s právními předpisy. Majetek spolku je v jeho vlastnictví.
 4. Spolek vede účetnictví v souladu s platnými předpisy. Peněžní prostředky spolku, kromě provozní hotovosti, se ukládají do peněžního ústavu na účty k tomuto účelu zřízené. Za vedení účetní evidence a archivaci účetních dokladů odpovídá předseda nebo osoba k tomu předsedou pověřená.
 5. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.

Článek XII.

Zánik spolku

 1. Spolek zaniká:
  1. Zrušením s likvidací  z rozhodnutí členské schůze,
  2. Zrušením soudem  dle § 268 NOZ
  3. Fúzí
  4. Rozdělením
 2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového vypořádání v rámci likvidace s tím, že likvidační zůstatek se převede na jinou neziskovou organizaci s obdobným zaměřením.
 3. Vypořádání majetkových záležitostí podle předcházejícího odstavce zajišťuje rada.  Musí tak učinit nejpozději do tří měsíců od rozhodnutí členské schůze o zrušení  spolku.

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Z rozhodnutí členské schůze mohou být jmenováni čestní členové spolku z osobností na poli vědy, kultury, politiky, školství aj., kteří souhlasí s posláním cíli spolku a podporují je.
 2. Orgány spolku mohou na základě rozhodnutí členské schůze vydat organizační, jednací, finanční a revizní řád spolku .
 3. Tyto stanovy lze doplňovat či měnit pouze rozhodnutím členské schůze. Základní poslání a cíle a zaměření spolku nesmí být měněny.
 4. Spolek má právo v souladu s posláním cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.
 5. Tyto stanovy byly schváleny na ustavující členské schůzi konané dne 8.3.2014